Düşünce ve Kuram Dergisi

HAKKIMIZDA

Modernitenin ortaya çıkışından günümüze kadar değişim-dönüşümler göstermiştir ki, modernite dediğimiz mefhum, kendisini, en temelde iktidar, ahlaki-politik toplumun çözülüşü, merkezileşme ve ulus-devletleşme üzerinden kurmuştur. Bir iktidar ve ilişki biçimi olarak kapitalizm, modernite sürecinin kılcal damarlarına kendisini yedirerek, evrensel kılarak bütün dünyanın yerlilerini ve toplumlarını tahakküm altına almıştır.

Böylelikle kapitalist modernite, bir “dışarısı” bırakmayacak şekilde son birkaç yüzyılda kendisini evrenselleştirmiş ve insanların ideoloji ve zihin yapılarının tek hakimi olmuştur. En sosyalist, toplumcu olarak addedilen rejimler, sistemler bile esasında kapitalist modernitenin dayattığı, iktidar biçimleri ve tekelci ekonomi içerisinde kaybolup gitmiştir.

Radikallik ve sosyalizm, iktidar ilişkilerinin içerisinde eriyip gitmiştir. Fakat bütün bu tahakküm mekanizması tabii ki de kendi mezar kazıcılarının habercisi de olmuştur. Bütün bir antikiteden günümüze kadar olan süreci ele alan uygarlık çözümlemeleri, kapitalist olmayan alternatif ekonomi çalışmaları, ahlaki-politik yana bir tavır ve reel sosyalizmin eleştirisi günümüzde, kapitalist moderniteden çıkış yolu olarak alternatif bir modernite deneyiminin habercisi olmuştur. Bu alternatif modernite Demokratik Modernite olarak her geçen gün somutlaşmaktadır.

Demokratik Modernite Dergisi bu entelektüel çalışmalara katkı yapmak amacıyla üç ayda bir yayın yapmak üzere 2012’de kurulmuştur.

Bu hususta Demokratik Modernite Dergisi:

*Mevcut sistem ve değerler skalasını aşmayı esas alan tüm görüş ve düşüncelere beşiklik yapacak sadece sistem eleştirileri ile yetinmeyecek, alternatif sistem ve okumalar geliştirecektir. Modernitenin sac ayağı olan kapitalizm, endüstriyalizm ve ulus-devlete karşı alternatif olarak demokratik toplum, eko-endüstri ve demokratik konfederalizmi önerecektir.

*Uygarlık nehrinin ilk doğuş kaynağından itibaren analiz ederek günümüze getirecek, uygarlık nehri içinde şekilden şekle, kılıktan kılığa giren devlet, iktidar, sınıf, zor, kent gibi olguları onları doğuran dinamikleri zaman ve mekan bağlamında ele alacak, bu olgular üzerindeki kamuflajı kaldıracaktır.

*Günümüzün çağ ve uygarlığıyla hesaplaşacak, insanlığı koruyacak yeni bir ideolojik kültür girişimi başlatma gayreti içinde olacak, anlamını yitirmiş dev boyutlu maddi kültüre karşı yeni bir ahlak sistemi önerecektir.

*Erkek-egemen sistemin tahakküm ve sömürüsünün sonucu olarak bozulan toplumsal ekolojik dengenin yeniden inşası için insanın doğanın bir parçası olduğundan hareketle, doğa ve toplum üzerindeki her türlü tahakküm ve sömürüye ve buna yönelik girişimlere karşı mücadele edecektir.

*Milliyetçi, dinci, pozitivist bilimci, cinsiyetçi ideolojileri eleştirecek, bu ideolojilerin hegemonya kurmasının karşısında olacak, toplumun ahlaki ve politik yapısını aşındırmadıkça her görüş, düşünce ve inancın serbestçe ifade edilmesi hakkını savunacaktır.

*Ulus-devletin katı merkezli, düz-çizgili, bürokratik yönetim ve idare anlayışına karşılık, tüm toplumsal grupların ve kültürel kimliklerin kendilerini ifade eden siyasi oluşumlarla toplumun öz yönetimini gerçekleştireceği bir içeriği esas alacaktır.

*Kapitalist modernite karşıtı ideolojik ve politik akımları teşvik ederken pozitivist sosyolojiyi aşan sosyal bilim çalışmalarına dayanacaktır.

Demokratik Modernite Dergisi Editörü

Künye Bilgileri

Gülistan Yayınevi

Gülistan Yayınları Adına İmtiyaz Sahibi: Hasan Akbaba
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü: Ramazan Yurttapan

Adres: Kuloğlu Mah. Gazeteci Erol Dernek Sok.
Erman Han No: 5 Kat: 6 Daire: 13 Beyoğlu/İstanbul

Tel: 0212 243 59 33

WahatsApp: 05353483799
Telegram: 05353483799
Signal: 05353483799

E-Posta: demokratikmodernite@gmail.com